OPĆI UVJETI KUPOPRODAJE ZA RABLJENA VOZILA

1. UVODNE ODREDBE / PREDMET OPĆIH UVJETA

Ovim Općim uvjetima prodaje uređuje se poslovni odnos između prodavatelja i kupca koji se temelji na načelima povjerenja, savjesnosti, poštenja i dužnosti ispunjenja obveza. OUP odnose se na kupoprodaju rabljenih vozila. OUP prilažu se uz ponudu. OUP prilažu se uz kupoprodajni ugovor i čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora između prodavatelja i kupca, osim ako ugovorom nije izričito drukčije određeno, te kao takvi dopunjuju i uređuju odredbe koje nisu utvrđene kupoprodajnim ugovorom vozila. U slučaju bilo kakvog međusobnog nesporazuma između ugovornih strana, prvenstvo se primjenjuju odredbe Općih uvjeta kupoprodaje, a tek potom mjerodavne zakonske odredbe kojima se uređuju ugovorni odnosi.

2. KARAKTERISTIKE VOZILA

Važeće su one karakteristike vozila koje su kupcu prezentirane prilikom demonstracije vozila. Podaci navedeni u ponudi, prospektima i sličnim publikacijama su informativnog karaktera.

3. OBLIKOVANJE I PROMJENA CIJENE

Cijena vozila iz kupoprodajnog ugovora je formirana u EUR od strane odjela rabljenih vozila.. Cijena vozila podložna je promjenama u slučaju zakonskih izmjena stopa posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) i/ili PDV-a. Kupac se obvezuje da će za ostvarivanje popusta dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, te OBAVEZNO kopiju prometne dozvole nakon izvršene registracije vozila ili prijenosa vlasništva

4. JAMSTVO NA RABLJENO VOZILO – ''AUTOWILL Jamstvo''

Jamstvo na rabljena vozila odnosi se na jamstvo koje pruža tvrtka Autowill d.o.o., a kupac ostvaruje prilikom kupnje rabljenog vozila. Navedeno jamstvo se odnosi isključivo na rabljena vozila koja nemaju tvorničko jamstvo. Uvjeti jamstva su detaljno opisani u jamstvenoj knjižici ''AUTOWILL Jamstvo'', a obuhvaćaju vozila koja u trenutku kupoprodaje nisu starija od 7 godina i nemaju više od 150.000 km. Trajanje jamstva je 12 mjeseci ili 12.000 km od zatečene kilometraže prilikom kupoprodaje vozila (što prije nastupi). Za popravke u jamstvenom roku će se primjenjivati uvjeti pokrića jamstva sukladno postotku sudjelovanja korisnika jamstva navedeni u jamstvenoj knjižici ''AUTOWILL Jamstvo'' uzimajući u obzir ukupan broj prijeđenih kilometara od trenutka nastanka kvara. Za rabljena vozila koja imaju tvorničko jamstvo (Opel FlexCare) vrijede uvjeti iz Narudžbenice za Paket usluga Opel FlexCare.

5. KAPARA I ODUSTATNINA

Prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora ili odmah po sklapanju kupoprodajnog ugovora kupac je dužan platiti kaparu u visini kako je utvrđena kupoprodajnim ugovorom. Za uplaćenu kaparu prodavatelj će kupcu izdati račun za predujam. Račun za predujam smatra se kaparom u smislu čl.303.Zakona o obveznim odnosima. Kaparom se u smislu čl.303.Zakona o obveznim odnosima smatra i uplata izvršena (određen iznos novca) od strane kupca na transakcijski račun prodavatelja prema ponudi, za koju prodavatelj nije obvezan izdati račun za predujam sukladno Zakonu o PDV-u. U slučaju ispunjenja ugovora, kapara se uračunava u konačnu cijenu vozila i ista će se umanjiti za iznos uplaćene kapare ili će se vratiti kupcu. Kapara se ugovara kao odustatnina sukladno čl.307.Zakona o obveznim odnosima, te u slučaju odustajanja kupca od kupnje vozila, kupac gubi kaparu te prodavatelj ima pravo zadržati ukupan iznos kapare, a kupac se odriče prava na potraživanja iznosa kapare. *iznos kapare je definiran u Ponudi i Kupoprodajnom ugovoru.

6. ROK ISPORUKE VOZILA I KAŠNJENJE S ISPORUKOM

Rok isporuke vozila sa skladišta prodavatelja je 30 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora, osim ako nije drugačije dogovoreno sa kupcem i u pisanom obliku potvrđeno od strane prodavatelja i kupca. U iznimnim situacijama (odobrenja financijskih kuća: banke, leasing kuće) ugovorne strane mogu datum isporuke sporazumno produžiti za razumni rok. Ukoliko prodavatelj kasni s isporukom, ugovorne strane će odrediti novi rok koji ne može biti duži od 30 (trideset) dana. Ako ni u naknadnom roku prodavatelj vozilo ne isporuči kupcu, kupac može odustati od ugovora i raskinuti ga, a prodavatelj mu vraća uplaćeni iznos kapare.

7. PLAĆANJE I PREUZIMANJE VOZILA

Kupac je dužan isplatiti ugovorenu cijenu prije preuzimanja vozila i po pozivu prodavatelja na transakcijski račun prodavatelja, koji je naznačen u kupoprodajnom ugovoru. Kupac je dužan preuzeti vozilo u mjestu i u vrijeme zakazanog termina, o čemu će ga obavijestiti prodavatelj. Prodavatelj će zakazati mjesto i točno vrijeme preuzimanja vozila, te će pri preuzimanju vozila, kupac vlastoručno potpisati primopredajni zapisnik. Potpisom zapisnika navedena isporuka smatra se urednom sa svim ugovorenim pravima i obvezama sukladno OUP Autowill-a d.o.o.. Predmet kupoprodaje prodaje se po principu ''viđeno-kupljeno'' te se isključuje odgovornost prodavatelja za moguće nedostatke predmeta kupoprodaje (ukoliko je nedostatak bio nepoznat prodavatelju). Plaćanje cijene i preuzimanje vozila u roku naznačenom u čl. 6. ovih općih uvjeta smatra se bitnim sastojcima kupoprodajnog ugovora. Ako kupac ne ispuni svoju ugovornu obvezu plaćanja niti po isteku dodatnog roka od 5 (pet) dana od dana kada je pozvan od strane prodavatelja, prodavatelj ima pravo: a) u dodatnom roku određenom od strane prodavatelja zahtijevati ispunjenje ugovora i naknadu štete koju trpi zbog kašnjenja u preuzimanju vozila ili b) odmah raskinuti ugovor i zadržati kaparu te zahtijevati naknadu štete ukoliko ista prelazi iznos kapare.

8. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Kupac ima pravo obavijestiti prodavatelja o nedostatku na vozilu i upoznat je sa svim pravima i obvezama koja proizlaze s tog osnova, te se u slučaju postojanja odgovornosti za materijalne nedostatke primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona od obveznim odnosima br. NN 126/2021 ne primjenjuju se na sklopljene ugovore prije 1.1.2022. Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona od obveznim odnosima br. NN 126/2021 primjenjuju se na sklopljene ugovore od 1.1.2022.

9. PRAVO VLASNIŠTVA

Pravo vlasništva nad vozilom kupac će izvršiti kod nadležnog tijela temeljem izdanog računa od strane prodavatelja, po uplati cjelokupne ugovorene kupoprodajne cijene vozila i drugih pripadajućih troškova kupoprodaje.

10. RASKID UGOVORA

Ugovorne strane mogu raskinuti kupoprodajni ugovor pod uvjetima iz točke 5., 6. i 7. Općih uvjeta. U ostalim slučajevima kupoprodajni ugovor se može raskinuti samo sporazumno i pod uvjetima predviđenim Zakonom o obveznim odnosima.

11. IZMJENA UGOVORA

Bilo kakva izmjena odredbi kupoprodajnog ugovora obvezno mora biti sastavljena u pisanom obliku, jer je u protivnom ništetna.

12. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose nezadovoljstvo na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u prostorijama poslovnica.

Prigovor također možete poslati putem pošte na adresu:

AUTOWILL d.o.o. Podružnica Zagreb

Zagrebačka avenija 100

10090 Zagreb

Ili na

e-mail adresu: reklamacije@autowill.hr

Bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrdit ćemo zaprimanje prigovora. Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Temeljem odredbe članka 22. Zakona o ZARPS-u (NN 121/16) obavještavamo Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HGK-a Zagreb, Ilica 49/II, www.hkg.hr/sud.casti pred kojim sam kao član HGK-a obvezan sudjelovati.

13. NADLEŽNOST SUDA

Sporovi koji bi proizašli iz kupoprodajnog govora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta ugovorne strane će riješiti međusobnim sporazumom. Ukoliko to nije moguće, za rješavanje sporova iz kupoprodajnog ugovora nadležan je sud u Zagrebu.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Potpisivanjem ponude kupac prihvaća sva prava i obveze sukladno Općim uvjetima kupoprodaje uz ponudu. Potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ugovorne strane, kupac i prodavatelj prihvaćaju sva prava i obveze sukladno Općim uvjetima kupoprodaje uz kupoprodajni ugovor. Kupac uz ponudu i kupoprodajni ugovor preuzima Autowill d.o.o. Opće uvjete prodaje za rabljena vozila, što potvrđuje svojim potpisom na ponudi i kupoprodajnom ugovoru.

vrh stranice