OPĆI UVJETI KUPOPRODAJE ZA NOVA VOZILA

1. UVODNE ODREDBE / PREDMET OPĆIH UVJETA

 Ovim Općim uvjetima prodaje uređuje se poslovni odnos između prodavatelja i kupca koji se temelji na načelima povjerenja, savjesnosti, poštenja i dužnosti ispunjenja obveza. OUP odnose se na kupoprodaju novih vozila. OUP prilažu se uz ponudu. OUP prilažu se uz kupoprodajni ugovor i čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora između prodavatelja i kupca, osim ako ugovorom nije izričito drukčije određeno, te kao takvi dopunjuju i uređuju odredbe koje nisu utvrđene kupoprodajnim ugovorom vozila. U slučaju bilo kakvog međusobnog nesporazuma između ugovornih strana, prvenstvo se primjenjuju odredbe Općih uvjeta kupoprodaje, a tek potom mjerodavne zakonske odredbe kojima se uređuju ugovorni odnosi.

2. KARAKTERISTIKE VOZILA

Važeće su one karakteristike vozila koje su specificirane i opisane u kupoprodajnom ugovoru uz mogućnost promjena koje na određenom modelu i tipu vozila izvodi proizvođač. Podaci navedeni u ponudi, prospektima i sličnim publikacijama su informativnog karaktera – ponajprije to vrijedi za opis serijske i dodatne opreme, mjere i težinu itd. U slučajevima tvorničke narudžbe vozila, postoji mogućnost da se u periodu od zaključenja kupoprodajnog ugovora do trenutka dolaska vozila na lager proizvođača, izmijeni opis i specifikacija dodatne i serijske opreme od strane proizvođača, Autowill kao prodavatelj zadržava pravo isporučiti najnoviji model. Ukoliko dođe do izmjene opisa i specifikacije dodatne serijske opreme od strane proizvođača, nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora te prije isporuke vozila, prodavatelj i kupac su suglasni da će izmijeniti postojeći kupoprodajni ugovor ili će zaključiti novi kupoprodajni ugovor, kako bi prodavatelj isporučio najnoviji model vozila. Podaci o nosivosti vozila odnose se na maksimalnu dozvoljenu nosivost. Svaki element dodatne preinake na vozilu ili eventualna nadogradnja mijenjaju podatak o nosivosti vozila zbog čega treba izvršiti dodatno atestiranje vozila koje nije obračunato u ponuđenu cijenu.

3. OBLIKOVANJE I PROMJENA CIJENE

Cijena vozila iz kupoprodajnog ugovora je formirana na bazi prodajnog tečaja od 7,5345 kn za € na dan sklapanja ugovora sukladno važećem OPEL cjeniku. Cijena vozila podložna je promjenama u slučaju zakonskih izmjena stopa posebnog poreza na motorna vozila (PPMV), PDV-a i izmjenama cijena vozila od strane proizvođača. Kupac se obvezuje da će za ostvarivanje popusta dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, te OBAVEZNO kopiju prometne dozvole nakon izvršene registracije vozila.

4. KAPARA I ODUSTATNINA

Prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora ili odmah po sklapanju kupoprodajnog ugovora kupac je dužan platiti kaparu u visini kako je utvrđena kupoprodajnim ugovorom. Za uplaćenu kaparu prodavatelj će kupcu izdati račun za predujam. Račun za predujam smatra se kaparom u smislu čl.303.Zakona o obveznim odnosima. Kaparom se u smislu čl.303.Zakona o obveznim odnosima smatra i uplata izvršena (određen iznos novca) od strane kupca na transakcijski račun prodavatelja prema ponudi, za koju prodavatelj nije obvezan izdati račun za predujam sukladno Zakonu o PDV-u. U slučaju ispunjenja ugovora, kapara se uračunava u konačnu cijenu vozila i ista će se umanjiti za iznos uplaćene kapare ili će se vratiti kupcu. Kapara se ugovara kao odustatnina sukladno čl.307.Zakona o obveznim odnosima, te u slučaju odustajanja kupca od kupnje vozila, kupac gubi kaparu, te prodavatelj ima pravo zadržati ukupan iznos kapare, a kupac se odriče prava na potraživanja iznosa kapare. *iznosi kapara su definirani u Ponudi i Kupoprodajnom ugovoru.

5. ROK ISPORUKE VOZILA I KAŠNJENJE S ISPORUKOM

Rok isporuke vozila sa skladišta prodavatelja je 30 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora, osim ako nije drugačije dogovoreno sa kupcem i u pisanom obliku potvrđeno od strane prodavatelja i kupca. U iznimnim situacijama (odobrenja financijskih kuća: banke, leasing kuće) ugovorne strane mogu datum isporuke sporazumno produžiti za razumni rok. Rok isporuke vozila u tvorničkoj narudžbi je 180 (sto osamdeset) dana od potpisivanja kupoprodajnog, ovisno o naručenom modelu vozila. Ukoliko prodavatelj kasni s isporukom, ugovorne strane će odrediti novi rok koji ne može biti duži od 30 (trideset) dana. Ako ni u naknadnom roku prodavatelj vozilo ne isporuči kupcu, kupac može odustati od ugovora i raskinuti ga, a prodavatelj mu vraća uplaćeni iznos kapare. U slučaju nastanka okolnosti ili događaja nakon sklapanja ugovora kao što su npr. elementarne nepogode (poplave, potres i dr.), požara, izvanrednog stanja, štrajka ili administrativnih zatvaranja granica zemlje proizvođača ili zemalja preko kojih se odvija transport vozila ili Republike Hrvatske, zastoja u proizvodnji ili drugih okolnosti koje privremeno onemogućavaju isporuku, a koje prodavatelj nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, ili se smatraju višom silom, rok isporuke vozila produžuje se za daljnjih 180 (sto osamdeset) dana. Ukoliko i nakon proteka tog roka navedene okolnosti još uvijek budu trajale, prodavatelj je dužan o tome u pisanoj formi obavijestiti kupca, u kojem slučaju se prodavatelj oslobađa obveze isporuke vozila, te je dužan primljenu kaparu vratiti kupcu u roku od 14 dana od primitka kupčevog pisanog zahtjeva za povrat. U tom slučaju ugovor se raskida s danom primitka obavijesti prodavatelja i od tada kupac može zatražiti povrat kapare od prodavatelja.

6. PLAĆANJE I PREUZIMANJE VOZILA

Kupac je dužan isplatiti ugovorenu cijenu prije preuzimanja vozila i po pozivu prodavatelja na transakcijski račun prodavatelja, koji je naznačen u kupoprodajnom ugovoru. Kupac je dužan preuzeti vozilo u mjestu i u vrijeme zakazanog termina, o čemu će ga obavijestiti prodavatelj. Prodavatelj će zakazati mjesto i točno vrijeme preuzimanja vozila, te će pri preuzimanju vozila, kupac vlastoručno potpisati primopredajni zapisnik. Plaćanje cijene i preuzimanje vozila u roku naznačenom u čl. 5. ovih općih uvjeta smatra se bitnim sastojcima kupoprodajnog ugovora. Ako kupac ne ispuni svoju ugovornu obvezu plaćanja niti po isteku dodatnog roka od 5 (pet) dana od dana kada je pozvan od strane prodavatelja, prodavatelj ima pravo: a) u dodatnom roku određenom od strane prodavatelja zahtijevati ispunjenje ugovora i naknadu štete koju trpi zbog kašnjenja u preuzimanju vozila ili b) odmah raskinuti ugovor i zadržati kaparu te zahtijevati naknadu štete ukoliko ista prelazi iznos kapare

7. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Kupac ima pravo obavijestiti prodavatelja o nedostatku na vozilu i upoznat je sa svim pravima i obvezama koja proizlaze s tog osnova, te se u slučaju postojanja odgovornosti za materijalne nedostatke primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona od obveznim odnosima br. NN 126/2021 ne primjenjuju se na sklopljene ugovore prije 1.1.2022. Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona od obveznim odnosima br. NN 126/2021 primjenjuju se na sklopljene ugovore od 1.1.2022.

8. JAMSTVO

Opel FlexCare uključuje dvogodišnje jamstvo (bez ograničenja u kilometraži) i jamstvo za dodatne dvije godine ili do 120.000 prijeđenih kilometara ovisno što prije nastupi. Opelova usluga pomoć na cesti sastoji se od jedne godine tvorničke pomoći na cesti, bez ograničenja u kilometraži i tri dodatne godine pomoći na cesti ili do 120.000 prijeđenih kilometara, ovisno što prije nastupi. Jamstvo je valjano od datuma isporuke vozila kupcu od strane Opel distributera ili od prve registracije, koji god od ta dva uvjeta se prvi ispuni. Za vozila koja imaju Opel FlexCare jamstvo vrijede uvjeti iz Ugovora o FlexCare paketu usluga.

9. PRAVO VLASNIŠTVA

Pravo vlasništva nad vozilom kupac će izvršiti kod nadležnog tijela temeljem izdanog računa od strane prodavatelja, po uplati cjelokupne ugovorene kupoprodajne cijene vozila i drugih pripadajućih troškova, zajedno sa dokumentacijom potrebnom za registraciju vozila. 

10. RASKID UGOVORA

Ugovorne strane mogu raskinuti kupoprodajni ugovor pod uvjetima iz točke 4., 5. i 6. Općih uvjeta. U ostalim slučajevima kupoprodajni ugovor se može raskinuti samo sporazumno i pod uvjetima predviđenim Zakonom o obveznim odnosima.

11. IZMJENA UGOVORA

Bilo kakva izmjena odredbi kupoprodajnog ugovora obvezno mora biti sastavljena u pisanom obliku, jer je u protivnom ništetna.

12. NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose nezadovoljstvo na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u prostorijama poslovnica.

Prigovor također možete poslati putem pošte na adresu:

AUTOWILL d.o.o. Podružnica Zagreb

  Zagrebačka avenija 100

10090 Zagreb

Ili na

e-mail adresu: reklamacije@autowill.hr

Bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrdit ćemo zaprimanje prigovora. Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Temeljem odredbe članka 22. Zakona o ZARPS-u (NN 121/16) obavještavamo Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HGK-a Zagreb, Ilica 49/II, www.hkg.hr/sud.casti pred kojim sam kao član HGK-a obvezan sudjelovati.

13. NADLEŽNOST SUDA

Sporovi koji bi proizašli iz kupoprodajnog govora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta ugovorne strane će riješiti međusobnim sporazumom. Ukoliko to nije moguće, za rješavanje sporova iz kupoprodajnog ugovora nadležan je sud u Zagrebu.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Potpisivanjem ponude kupac prihvaća sva prava i obveze sukladno Općim uvjetima kupoprodaje uz ponudu. Potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ugovorne strane, kupac i prodavatelj prihvaćaju sva prava i obveze sukladno Općim uvjetima kupoprodaje uz kupoprodajni ugovor. Kupac uz ponudu i kupoprodajni ugovor preuzima Autowill d.o.o. Opće uvjete prodaje za nova vozila, što potvrđuje svojim potpisom na ponudi i kupoprodajnom ugovoru.

vrh stranice